Wat maakt ons bijzonder

Een prettige sfeer op school vinden wij heel belangrijk. De school waar onze leerlingen iedere dag naartoe gaan, moet een veilige en vertrouwde omgeving zijn, waar leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar omgaan. Ons pedagogisch klimaat is overigens niet alleen veilig en ondersteunend, maar ook voldoende uitdagend voor iedere leerling. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Gaandeweg de schoolcarrière wordt de leerling uitgedaagd om steeds zelfstandiger te worden.

Gedrag

Onderwijs zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Wij hebben daarom een aantal regels met elkaar afgesproken, die de basis vormen voor een goed en veilig klimaat. Iedereen wordt geacht zich aan deze gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken.

De regels en afspraken worden regelmatig met de leerlingen besproken. Zodoende ondersteunen de regels bij het pedagogisch klimaat dat we nastreven. We werken voornamelijk preventief en constructief, bijvoorbeeld door het gebruik van een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling te meten. Toch doen zich soms situaties voor die om maatregelen vragen. Er is daarom een aantal protocollen vastgesteld die voor iedere school binnen Attendiz gelden. Op www.attendiz.nl vindt u een link naar deze protocollen, zoals het protocol Schorsen en Verwijderen, het Pestprotocol of de gedragscode Social Media. In de bijlage leest u op welke plek welk document vindbaar is.

Veiligheid

Wij willen dat onze leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op school. We bieden onze leerlingen veiligheid door middel van het structureren in tijd, werkzaamheden, ruimte en relaties. Dat helpt onze leerlingen bij het optimaliseren van de leerprestaties, maar ook bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Onze medewerkers bieden wij veiligheid door hen op de jaarlijkse agressie-interventietrainingen te leren hoe zij agressie-incidenten kunnen voorkomen en tevens hoe zij kunnen handelen in geval van agressie. Professionals in het onderwijs zijn verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Op iedere school van Attendiz is een aandachtsfunctionaris aanwezig. Voor alle collega’s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. De aandachtsfunctionarisen op onze school zijn: Marjon Sprakel en Annika Folbert. Op onze website vindt u de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen en ouders wordt hier het meetinstrument ‘ZIEN!’ voor gebruikt.

''Van voorstructureren naar zelfreguleren''

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X