Praktische informatie

De broodmaaltijd:

De kinderen nemen hun eigen broodmaaltijd en drinken van huis mee. Rond 12.30 uur wordt in de klassen gegeten. Om 10.00 uur wordt van huis meegebracht fruit en drinken gegeten en gedronken. Op Het Mozaïek vinden we een gezonde leefstijl heel belangrijk! We vragen u daarom om uw kind een verantwoord tussendoortje en een verantwoorde lunch mee te geven.

Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan op Het Mozaïek.

Gebruik medicijnen:

Voor zowel gedragsregulerende medicatie als het geven van een paracetamol krijgt u jaarlijks toestemmingsformulieren om uw toestemming te geven. In de “Verklaring medicijnverstrekking” staat dat ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor de toediening van het medicijn en dat de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van het door haar personeel toedienen van het medicijn. De medicijnen die op school op uw verzoek moeten worden gegeven dienen in de originele verpakking en doosje aan de leerkracht te worden gegeven. Voor het opbergen van (reserve)medicatie beschikt de leerkracht over een afgesloten medicijnenkistje in de klas

Gymnastiek:

Op de dagen dat de leerlingen gym hebben, moeten zij gymkleding bij zich hebben. Douchen is niet verplicht. De jongste kinderen houden de gymschoenen op school. Het is ook mogelijk om aan het begin van de week de gymspullen mee te nemen en aan het eind van de week weer mee naar huis te nemen.

ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 08.15 uur en 08.30 uur. Ons telefoonnummer is 0546-568158. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn. Een school is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Wanneer wij u verzoeken uw kind thuis te houden of op te halen, is dat om twee redenen:

Het welbevinden van uw kind. Een kind dat vanwege de ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld hoge koorts, de lessen niet kan volgen heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht. Wij denken dat uw kind dan het beste in zijn eigen omgeving kan worden opgevangen.
De gezondheid van andere kinderen. Bij enkele besmettelijke ziekten, die ernstig kunnen verlopen, mag uw kind niet naar school komen. Het risico op besmetting voor onze andere leerlingen en onze medewerkers is dan te groot. In deze situatie verzoeken wij u om uw kind thuis te houden, nadat wij hierover hebben overlegd met de GGD.

Foto's :

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas of tijdens een schoolreisje. Deze kunnen op onze website of in onze schoolgids worden geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een diapresentatie tijdens een ouderavond. Voordat wij deze foto’s daadwerkelijk gebruiken, wordt u om toestemming gevraagd. Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar.

Gegevens ouders en leerlingen:

De leerlingenadministratie wordt bijgehouden op de computer. Het is noodzakelijk om de administratieve gegevens up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom veranderingen van adres, telefoonnummer, huisarts, medisch specialist of ziektekostenverzekering door te geven aan de secretaresse van de school. Uiteraard wordt bij het opslaan en bewaren van deze informatie gehandeld volgens de regels van de wet op de privacy.

Ook is het van belang dat school op de hoogte is van eventuele gewijzigde regelingen die zijn gemaakt als ouders gescheiden zijn. School hecht er waarde aan dat zij een kopie krijgt van het document waarin de afspraken genoemd zijn.

Informatie voorziening aan gescheiden ouders:

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind), die dit moeilijk maken. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die in een protocol staan. Dit protocol kunt u vinden op de website van Attendiz.

Brief toestemming gegevens opvragen en versturen:

Ouders en/of leerlingen moeten toestemming verlenen voor inzage in delen van het medisch dossier door de Commissie voor de Begeleiding van onze school en voor het opvragen of versturen van schoolinformatie van of naar andere scholen. Hiervoor gelden onderstaande richt-lijnen.

bij leerlingen tot 12 jaar: toestemming van de ouders noodzakelijk;
bij leerlingen van 12 tot 16 jaar: toestemming van ouders en leerling noodzakelijk;

Aanvragen verlof

Voor het aanvragen van verlof (doktersbezoek e.d.) of vakantie dient er een formulier te worden ingevuld. Dit formulier dient voor toestemming ondertekend te worden door de directeur. U ontvangt het ondertekende exemplaar weer terug en een kopie wordt op school bewaard. De betreffende formulieren vindt u onder de documenten .

''Van voorstructureren naar zelfreguleren''

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X